اعلانات فوتی

نوشته: فلک سپهر

۷ اپریل ۲۰۱۹

بازگشت همه به سوی اوست!

شنیده ام که کاکا امان بیک یکی از موی سپیدان دهکده ای مان داعی اجل را لبیک گفته به دیار ابدیت پیوسته است.

مون بیک کسی بود که همیشه خنده برلب داشته با وصفی که با تنگ دستی همیشه دست به گریبان بود ، اما تنگدستی هیچگاهی خنده از لبان اش گرفته نتوانست . آدم تنها از روشنفکر الهام نمیگیرد بلکه از بزرگان روزگار دیده نیز الهام میگیرد. من از کاکای امان بیک چیزی در امورات دهقانی آموخته بودم. کودکی بیش نبودم که پدرم وفات کرد ومن مسکین بی خبر از تمام جنجال روزگار در گیر آن افتادم. فرهون و کهلک میزد به اصطلاح شغنی یا آب دادن ارزن سخت ترین کارهای بودند که برآیم خیلی طاقت فرسا بودند ولی این مرد نورانی مرا همیش یاری رساند درین کار . من نتوانستم قافله جنازه اش بنابر دوری جا همرایی کنم ولی دعا میکنم خداوند غریق رحمت خویش بگرداند اش.

*****

نوشته: سید عمران گوهری

۹ می ۲۰۱۹

اعلان فاتحه :

پرپی شاه – شوهر، محمد عطا – پدر، نسیم و سلیم – پسران.

عبدالفتاح، نذری محمد و برزو – برادران.

روزه دار و مسافرشاه – کاکا ها.

فرید پامیری،کارمند انترکانتیننتال هوتل ، وحید پامیری،فریدون پامیری کارمند ریاست پاسپورت و گل محمد- پسران کاکا.

اقبال شاه، قدم شاه و نعیم الله- برادرزاده های شوهر.

آدینه بیک ، امیر گل، شهر الله کارمند سفارت ترکیه ، انجینرعصمت الله و داکتر سلطان کارمند شفاخانه ولایتی بدخشان – شوهر های همشیره.

ایلبان شاه و بازیچه – ماما ها.

کریم بخش، علی بخش، فیض محمد- پسران خاله.

پیک علی،کریم الله ،عبدالحسین ، ایلچی بیک و مولا نظر – پسران ماما.

علی مراد، نذری مراد، خوش مراد ، فردوس، مصطفی و مجتبی – برادر زاده ها.

مکهی صاحب استاد روشن خان، آتش بیک‌ مشعل، استاد بهرام شاه، رحمان شاه،استاد دادمحمد عزیزی – اقارب نزدیک.

نسبت وفات خانم پرپی شاه که جنازه شان بروز پنجشنبه بخاک سپرده شده است به اطلاع دوستان می‌رسانند که فاتحه مردانه و زنانه ، مرحومه بروز جمعه مورخ ٢٠ ثور سال ١٣٩٨ از ساعت ١:٣٠ الی ٠٣:٠٠ بعد از ظهر در جماعت خانه مرکزی واقع چهارراهی تایمنی کابل گرفته می شود.

*****

نوشته: سید عمران گوهری

۲۴ اپریل ۲۰۱۹

اعلان فاتحه:

سنگ محمد – پدر، نظر محمد – برادر.

داد محمد و حامد – برادرزاده ها.

موکهی سخیداد ، خالق داد افسر متقاعد اردو ملی، قاضی نیاز محمد – کاکا ها.

معلم غریب شاه، انجینر کریم داد کارمند اداره جماعتی در بدخشان، همایون، انجینر شاه میر، اسمعیل اصیل، منصور و شوکت – پسران کاکا.

نورمحمد ، شافقیر و عبدالرحمن – ماما ها.

فرامرز ساحل افسر پولیس ملی و محمدتحصیل – پسران ماما.

عیان بیک ، معلم قال محمد، گلدسته شاه، امام نظر، سید ابراهیم، معلم عبدالقادر، معلم رحمان سید و عزیز الله – یازنه ها.

میرزا نظر محصل، محمد نظر، داکتر سیدمحمد، انجینر سید اسحاق، انجینر سید کاظم، مسعود، فیض الرحمن و اسد بیک – خواهرزاده ها.

مدیر نازل بیک فاضلیار، کامل بیک فاضلیار، داکتر ناصر بیک فاضلیار، ذاکر بیک فاضلیار، اسلام بیک، سرمعلم یاربیک و شیرین بیک – پسران مامای پدر.

خلیفه سرورشاه کارمند بنیاد آغا خان، دلدار بیک، خسرو بیک و ناظم بیک – پسران عمه.

نسبت شهادت دوهم بریدمن قربان محمد دقیقی کارمند ریاست رجال برجسته جمهوری اسلامی افغانستان به اطلاع دوستان رسانیده می‌شود که فاتحه مردانه و زنانه اش بروز جمعه ۶ ثور ١٣٩٨ از ساعت ١:٣٠ الی ٣:٠٠ بعد از ظهر در جماعت خانه مرکزی واقع چهارراهی تایمنی کابل گرفته می شود.

*****

نوشته: سید عمران گوهری

۱۱ اپریل ۲۰۱۹

اعلان فاتحه

جاوید سیفی – شوهر، علی نظر – پدر.

معین خان و عبدالحمید – برادران.

عبدالخالق سیفی کارمند ریاست ١٠ امنیت ملی، عبدالروف سیفی و عبدالمعروف سیفی برادران شوهر.

غیب الله سیفی ، تازه گل سیفی کارمند akf، نصرالله کارمند امنیت ملی – کاکا خسران.

کریم سیفی کارمند کمپنی روشن ، ایمل سیفی کارمند akf و نوید سیفی کارمند FMFB – پسران کاکای شوهر.

تاج محمد – ماما.

جنرال محمد نظر بیک و گل ایاز شوهران عمه شوهر.

نسبت وفات خانم جاوید سیفی که جنازه اش قبلا در قریه بهشاری ولسوالی شغنان بخاک سپرده شده به اطلاع دوستان می‌رسانند که فاتحه مردانه و زنانه مرحومه بروز جمعه مورخ ٢٣حمل ١٣٩٨ از ساعت ١:٣٠ الی ٣:٠٠ بعد از ظهر در جماعت خانه مرکزی واقع چهارراهی تایمنی کابل گرفته می شود.

دوستان عزیز مطلع باشند.

*****

نوشته: سید عمران گوهری

۱۰ اپریل ۲۰۱۹

اعلان فاتحه

دگروال قربان علی بختیاری – خسر.

عبدالقیوم بختیاری – شوهر.

محمد حنیف بختیاری – برادر شوهر.

دگروال عبدالحکیم – پدر.

استاد رحیم و عبدالرحیم – کاکا ها

 نور محمد – برادر.

سید لشکر شاه مقیم کانادا – کاکا خسر.

مهرآور دلاور ، داود پژمان و شیر خان پیمان – شوهران همشیره ها.

محمد نعیم رحیمی ، امیر محمد رحیمی و اقبال شاه – پسران کاکا.

سید محمد، جنرال دولت محمد پامیری، جعفر لعلی و قربان بیک – یازنه های شوهر.

محبت شاه، رحیم داد، نوران شاه و حرمت شاه – پسران عمه شوهر.

نسبت وفات خانم عبدالقیوم بختیاری که جنازه شان قبلا در کابل بخاک سپرده شده است به اطلاع دوستان می‌رسانند که فاتحه مردانه و زنانه مرحومه بروز جمعه ٢٣ حمل ١٣٩٨ از ساعت ١:٣٠ الی ٣:٠٠ بعد از ظهر در جماعت خانه مرکزی واقع چهارراهی تایمنی کابل گرفته می شود.

دوستان عزیز مطلع باشند.

*****

نوشته: سید عمران گوهری

۲۱ فبروری ۲۰۱۹

اعلان فاتحه

 سید مهرالدین شاه – پسر،  سید شاه خوجه – برادر.

الواعظ سید امان الدین روشان ، سید نورالدین حسینی، غلام علیشاه، سید شاه عالم فقیری، داکتر سید فقیر – پسران کاکا.

حسن علیشاه حسینی، جلال الدین حسینی، سید مشتاق علیشاه روشان، سید همایون فاطمی، شاه پور نویدی و سید اسماعیل – برادر زاده ها.

مسافر شاه، سید الیاس، محمد شاه، حیدر محمد و داد محمد – خواهرزاده ها.

سیدعلیشاه، امرعلیشاه – نواسه ها.

سید عمران گوهری و انور شاه گوهری – پسران خاله.

شاه سید وفامل ، سلطان سید عدیم، خواجه مومن عدیم ، آزاد علیشاه و شاهزاده حسن – پسران ماما.

فرامرز امیری و محمد شاه قمبری – دامادان.

نسبت وفات مادر سیدمهرالدین شاه که جنازه اش قبلا در قریه پاجور روشان ولسوالی شغنان ولایت بدخشان بخاک سپرده شده است. به اطلاع دوستان رسانیده می‌شود که فاتحه مردانه و زنانه اش بروز جمعه ٣ حوت ١٣٩٧ از ساعت ١:٣٠ الی ٣:٠٠ بعد از ظهر در جماعت خانه مرکزی واقع چهارراهی تایمنی کابل گرفته می شود.

*****

نوشته: سید نقیب جعفریان

۲۴ جون ۲۰۱۹

اعلان فاتحه!

عارف پامیرزاد پسر، عالیجا داکتر خوش نظر پامیرزاد رئیس پیشین طریقه و تعلیمات مذهبی افغانستان مقیم در کانادا، بابه نظر پامیرزاد و خضر نظر پامیرزاد استاد مرکز تربیوی پولیس برادران. میرزا نظر پامیرزاد و امام نظر پامیرزاد مقیمان در کانادا، سهراب نظر پامیرزاد و شاداب نظر پامیرزاد مقیمان در تاجیکستان، عبدلنظر، نورالدین و خسرو نظربرادرزاده ها. قاسم سیلاب کارمند شفا خانه فرانسوی ها و قسیم سیلاب کارمند شرکت مخابراتی روشن

 خواهرزاده ها.

انجینر خدا نظر کاکا، خیال بیک ماما. نادرشاه، علی نظر، اقبال، منصور، قوماندان عطا محمد عطا، داد محمد دلجو ، معلم مراد محمد دلجو و نیک محمد دلجو پسران کاکا. مامور نور محمد و میرشاه بای شوهران عمه ها . مکی دوشنبه، معلم لطیف، نجیب الله، خوش محمد، نور احمد و اسد الله پسران عمه. خیال بیک ماما. استاد نظر خدا لاچینی، قل محمد لاچینی رئیس کمیسیون قومی و کارمند ریاست اجراییه، معلم خوشپای لاچینی، معلم کریم یوسفی، غلام علی یوسفی، یونس یوسفی، وحید یوسفی، حمید یوسفی، غلام رسول یوسفی و عبدال حسن پسران ماما. سید مبین سیدی، سید داود سیدی کارمند اولین بانک قرضه های کوچک، سید عبدالله سیدی مقیم در جرمنی، سلیمان رحمانی مقیم در کانادا، دکتر خواجه رحمانی، دگروال طالع بیک، کمیسار شیخ و ظفر استاد دارالمعلمین شغنان پسران خاله. قدرت الله نوری داماد.سید محبوب ظهوری، غلام محمد حیدری مقیمان در کانادا، سید فواد شارق و قربان شاه دامادان برادر. احمد رشاد سخی کارمند سفارت آمریکا داماد همشیره. دگرمن علی بهردی داماد عمه.ضیاوالدین، اقبال و سید حکیم دامادان کاکا. محمد رضا نثار، قوماندان مولاداد راضی، سید نقیب جعفریان استاد در بیت العلم، رستم عطا و مختار اثر دامادان ماما.

نسب وفات حیدر نظر پامیرزاد که قبلاً جنازه اش در شغنان به خاک سپرده شده است، به اطلاع دوستان رسانیده میشود که فاتحه مردانه و زنانه همزمان در دو سالن جماعت خانه مرکز واقع چهار راهی تایمنی

 به روز جمعه مورخ ۴ اسد از ساعت ۱:۳۰ الی ۳:۰۰گرفته می‌شود .

دوستان و عزیزان مطلع باشند.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

 آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحوم و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم

 روحش شاد و یادش گرامی باد

*****

نوشته: سید عمران گوهری

۱۱ اپریل ۲۰۱۹

اعلان فاتحه :

حاتم شاه از چوگان تراشان – شوهر.

گلبرگ ، گل شگفت و معلم سرکاری – پسران.

شیرین شاه – برادر.

نوروز شاه ، ایلچی بیک ، سرورها ، سعادت شاه ، شکر شاه ، سلامت شاه ، مذهب شاه و محبت شاه – برادر زاده ها.

فیض علی ، خسروبیک ، علی بیک ، نذری بیک و بازگل – خواهرزاده ها.

نسبت وفات خانم محترم حاتم شاه که جنازه اش قبلآ در چوگان تراشان ویر ولسوالی شغنان به خاک سپرده شده. به اطلاع دوستان میرسانند که فاتحه مردانه و زنانه مرحومه به روز جمعه مورخ ۲۳حمل۱۳۹۸ از ساعت ۱:۳۰ الی ٣:٠٠ بعد از ظهر در جماعت خانه مرکزی واقع چهاراهی تایمنی گرفته می شود.

دوستان عزیز مطلع باشند.

*****

نوشته: سید عمران گوهری

۱۱ اپریل ۲۰۱۹

اعلان فاتحه

جاوید سیفی – شوهر، علی نظر – پدر.

معین خان و عبدالحمید – برادران.

عبدالخالق سیفی کارمند ریاست ١٠ امنیت ملی، عبدالروف سیفی و عبدالمعروف سیفی برادران شوهر.

غیب الله سیفی ، تازه گل سیفی کارمند akf، نصرالله کارمند امنیت ملی – کاکا خسران.

کریم سیفی کارمند کمپنی روشن ، ایمل سیفی کارمند akf و نوید سیفی کارمند FMFB – پسران کاکای شوهر.

تاج محمد – ماما.

جنرال محمد نظر بیک و گل ایاز شوهران عمه شوهر.

نسبت وفات خانم جاوید سیفی که جنازه اش قبلا در قریه بهشاری ولسوالی شغنان بخاک سپرده شده به اطلاع دوستان می‌رسانند که فاتحه مردانه و زنانه مرحومه بروز جمعه مورخ ٢٣حمل ١٣٩٨ از ساعت ١:٣٠ الی ٣:٠٠ بعد از ظهر در جماعت خانه مرکزی واقع چهارراهی تایمنی کابل گرفته می شود.

دوستان عزیز مطلع باشند.

*****

نوشته: سید عمران گوهری

۱۰ اپریل ۲۰۱۹

اعلان فاتحه

دگروال قربان علی بختیاری – خسر،  عبدالقیوم بختیاری – شوهر.

محمد حنیف بختیاری – برادر شوهر.

دگروال عبدالحکیم – پدر.

استاد رحیم و عبدالرحیم – کاکا ها

 نور محمد – برادر.

سید لشکر شاه مقیم کانادا – کاکا خسر.

مهرآور دلاور ، داود پژمان و شیر خان پیمان – شوهران همشیره ها.

محمد نعیم رحیمی ، امیر محمد رحیمی و اقبال شاه – پسران کاکا.

سید محمد، جنرال دولت محمد پامیری، جعفر لعلی و قربان بیک – یازنه های شوهر.

محبت شاه، رحیم داد، نوران شاه و حرمت شاه – پسران عمه شوهر.

نسبت وفات خانم عبدالقیوم بختیاری که جنازه شان قبلا در کابل بخاک سپرده شده است به اطلاع دوستان می‌رسانند که فاتحه مردانه و زنانه مرحومه بروز جمعه ٢٣ حمل ١٣٩٨ از ساعت ١:٣٠ الی ٣:٠٠ بعد از ظهر در جماعت خانه مرکزی واقع چهارراهی تایمنی کابل گرفته می شود.

دوستان عزیز مطلع باشند.

*****

اناالله وانا الیه راجعون!

abdulwaseh shahab-fb

باز گشت همه به سویی اوست.

با تاثر و اندوه عمیق اطلاع حاصل نمودم که دوست بسیار عزیزم و برادر دوست داشتنی ام عبدالواسع شهاب در یک کمین نا جوانمردانه دشمنان مردم افغانستان به شهادت رسیده است.  از شنیدن خبر مرگ نا به هنگام  مرحوم عبدالواسع خیلی  متاثر شدم. از مدتها است که با ایشان  آشنایی نزدیک داشتم و خاطرات شرین این دوست عزیز را همیشه با خود دارم. از بارگاه الله متعال استدعا مینمایم  تا این شهید پاک را جنت فردوس نصیب گردانیده و به فامیل محترم شان صبر جمیل خواهانم.  بااحترام
لطیف عطایی
15 اپریل 2016
برگرفته شده از فیسبوک Latif Atai توسط ادره سیمای شغنان

قا تلین معلم “شیدا” در مکتب یفتل بالای بدخشان به چنگال قانون باید سپرده شوند!

اعلاميه کميسون برگزاری فاتحه خوانی وکميته جمع آوری اعانه

پیام تسلیت
با کما ل تاً سف محترم مقصود شا ه فرزند ارشد سید طوران شاه به روز دوشنبه ۴ حمل ۱۳۹۳ دارفانی را لبیک گفته وبه رضای حق پیوسطه است.   انا لالله و انا الیه راجعون.
مرحوم مقصود شاه  درسا ل ۱۳۱۸ درناحیه آ ستا نه قریه ویر شغنا ن دریک خانواده نیمه دهقا ن  تولد شده بود. او با انواع مشکلات ناشی از فقر با تحمل هر گونه کار ها ی دهقا نی و سرای داری درقریه  شیوه  و زاد گاه اش بسربرد. مقصود شاه  یک انسان خیر خواه ، با احترام و با استعداد در بین مردم خود بود وهمیشه در حل مشکلات شان  مشوره های قومی را سازماندهی میکرد و بیطرفانه مشوره میداد . درگذشت محترم مقصودشاه را به اعضای خانواده ، اقارب ودوستان شان عرض تسلیت نموده به ایشان صبر جمیل و برای متوفی از پروردگار عالم طلب آمرزش مینمایم.   روح شان شاد و فردوس برین مقام شان باد!
ارسالی : شاه سید (وفا مل)
۱۰ حمل ۱۳۹۳

پیام تسلیت
با تأسف عمیق اطلاع حاصل نمودیم  که مادر گرامی  دولت محمد سیار و خواهر استاد دانشمند دکتورنصرالدین پیکار در ولایت بدخشان  دار فانی را لبیک گفته وبه رضای حق پیوسطه است.       انا لالله و انا الیه راجعون.
مدیریت و دست اندر کاران سیمای شغنان برای محترم دولت محمد سیار و محترم دکتورنصرالدین پیکار، اعضای خانواده ، اقارب ودوستان شان عرض تسلیت نموده به ایشان صبر جمیل و برای متوفی از پروردگار عالم طلب آمرزش مینمایند.
 روح شان شاد و فردوس برین مقام شان باد.
اداره نشرات سیمای شغنان
۳ جنوری ۲۰۱۴

پیام تسلیت
با تأسف و تأثرعمیق اطلاع حاصل نمودیم که روح پاک وبلند اندیش استاد امان بیک زیوری شخصیت برازنده ، توانا و پرافتخار دنیای معارف ، انسان منور ، ادیب و متکلم فصیح ، چهره ئی آزاده و نادر ، مهربان ، صمیمی ، خوش طبع ، خوش سلیقه ، هنردوست و متواضع ، مردی زحمتکش ، پراستقامت و عدالت خواه ، عاشق خدمت صادقانه به میهن ومردم به آسمان پرکشیده  مردم سرزمینش را در سوگ فرو برد . تأریخ زندگی و کارنامه های این انسان خردمند و دلسوز در رشد و انکشاف معارف ، سعی و تلاش خستگی ناپذیری آن در راه تعلیم وتربیه اولاد وطن و خدمت به مردم ، جزو ارزش های به میراث مانده و یادگار فرهنگی جاودانه در جامعه ماست .   روحت شاد و بهشت برین مقامت باد مرحوم استاد زیوری عزیز. با ابراز همدردی عمیق این ضایعه بزرگ را به همه اهل معارف ، دوستان ومخصوصن خانواده واقارب نجیب شان تسلیت میگویم . مرگ نا به هنگام این چنین عزیزان پیامی هوشدار دهنده به همه ی ماست که قدر یکدیگر بدانیم و برای بیان احساس محبتبارمان فرصت را غنیمت شماریم تا در انتظار فردائی که عزیز قابل قدر در میان ما نباشد ، افسوس نخوریم .  نــــــورعـــــــــلی دوسـت شهر مونتریال ایالت کبک کــــــــــــانــــــــــــــــــادا ۲۹  /  ۱۰  /    ۲۰۱۳           انا لله وانا الیه راجعو ن

 پیام تسلیت
درگذشت استا د محمد امیر(نوید)
با حسرت واندوی فروان اطلاع حاصل نمودم که مرحوم استا د محمد امیر(نوید) فرزند ارشد مرحوم سید امیربا شند ه قریه سرچشمه ولسوالی شغنا ن به نسبت مریضی ایکه دامنگیراش گردیده بود، روز یکشنبه ۶ جوزای ۱۳۹۲مصادف با ۲۷ می ۲۰۱۳ دردیا رغر بت شهر پشا ور پاکستا ن به حکم الهی داعی اجل را لبیک گفته به صفو ف ابد ی جا ویدان پیوست. روحش شا د و روانش گرامی با د .  استا د نوید انسا ن متفکر، وطن پر ست، با ادراک ، سخنور توا نا واهل قلم ماهر بود. بناٴ مرگ نا به هنگا م این پژوهش گر تو ا نا ضا یعه بزرگ را بر پیکر فرهنگیا ن دیا ر شغنا ن زمین به با ر آ ورده ، به با ز ما نده گا ن ا ش صبر جمیل می خواهم. با احترام شاه سید ( وفا مل )، بدخشان- افغانستان

پیام تسلیت
با تآسف اطلاع حاصل نمودیم که شخصیت روحانی و یکی از  خادمان  عقیده و باور مردم شغنان، خلیفه محمدلطیف ، پدر محترم سید عسکر سید و سید لطیف سید و خسر محترم نور علی دوست، در دهکده ویر شغنان بدخشان افغانستان داعی اجل را لبیک گفته و به رضای حق پیوسته است . به تحقیق باز گشت  همه بسوی پروردگار عالمیان است.  از آفریدگار بی نیاز ، برای مرحومی فردوس برین و برای بازماندگان شان، بطور اخص برای محترم سید عسکر سید، محترم سید لطیف سید ومحترم  نور علی دوست و خانواده محترم شان ، صبر جمیل تمنا می کنیم.
از طرف اداره و همکاران  سیمای شغنان

ابراز سپاس
۱۲ جدی ۱۳۹۱

بدینوسیله از جانب خانم،  فرزندان و همه خانواده ی (مرحوم قلعه دار خان پامیرزاد ) به پیشگاه تمام دوستان، اقارب و وطندارانی که  صمیمانه و بزرگوارانه با اشتراک در مراسم خاک سپاری و مجلس  فاتحه خوانی مرحومی درشهر هامبورگ و همچنان برگزاری مراسم فاتحه خوانی در شهر های کابل ، مزارشریف ، ولسوالی شغنان ، شهر تورنتو و شهر کالگری کانادا با ما همدردی و غم شریکی نمودند مراتب سپاسگزاری قلبی خود را ابراز میداریم.
بدون شک محبت های بی پایان و ارج گزاری شما روح مرحومی را شاد گردانیده و موجب تسلیت خاطر مان گردیده است.
لازم به یاد آوریست که مراسم ختم قرآن مجید و دعا خوانی به روزهای شنبه و یکشنبه پنجم و ششم جنوری در شهر ونکوور نیز برگزار میگردد.
 دوکتورس سیده پامیرزاد هژیر

پیام تسلیت
انجنیر اسرار
فرانکفورت جرمنی ، دسمبر 2012
پیام تسلیت و غم شریکی کاروان راه ابریشم
با تاسف فراوان محترم قلعه دار پامیر زاد یک تن از شخصیت های خوب و اهل دانش شغنان که در دوران خود رهنمای خوب راه ورسم کار و دانش برای فرزندان شغنان بود از اثر مریضی که عاید حالشان گردید تاریخ ۱۸ قوس ۱۳۹۱(8دسمبر 2012) درشهر همبورگ جرمنی داعیه اجل را لبیک گفتند. کاروان راه ابریشم مرگ این شخصیت روشن شغنان را نه تنها برای فامیل شان بلکه برای تمام شغنان ضایعه بزرگ دانسته وما خود را عمیقن در این غم واندوه شریک میدانیم. ما در حالیکه مرگ نا به هنگام شان را برای تمام اعضای خانواده ودوستان شان تسلیت میگوییم ازبارگاه خداوند(ج) تمنا داریم تا روحشان را شاد وجنت فردوس را نصیب شان گرداند.

انا لله و انا الیه راجعون
از طرف اعضای کاروان راه ابریشم
انجنیر اسرار
فرانکفورت جرمنی ، دسمبر 2012
 پیام تسلیت کاروان راه ابریشم
با تاسف فراوان اطلاع یافتیم که محترم سید شریف قبله گاه محترم انجنیر نورعلی، محترم سید مجنون و محترم مهربان شاه و برادر استادمحترم کرم علیشاه خان نسبت مریضی که عاید حالشان گردیده به جاودانگی پیوسته است. ما درحالیکه خود را در این غم شریک میدانیم برای تمام اعضای خانواده وبازماندگان شان ابراز تسلیت نموده جنت فردوس را برایشان از خداوند بزرگوار خواهانیم.

  انا لله و انا الیه راجعون
از طرف اعضای کاروان راه ابریشم
انجنیر اسرار
فرانکفورت جرمنی ، دسمبر 2012
پیام تسلیت کاروان راه ابریشم
با تائسف اطلاع یافتیم که محترم ملا ایلبان فرزند ملاقباد داعیه اجل را لبیک گفته وبه جاودانگی پیوسته است. کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام.
کاروان راه ابریشم این ضایعه را برای محترم نوروز علی ثابتی پژوهشگر جوان شغنان و متباقی اعضای خانواده و بازماندگان شان تسلیت گفته صبر جمیل را برایشان آرزوداریم. وبرای مرحومی ازخداوند بزرگوارطلب مغفرت مینماییم.
از طرف اعضای کاروان راه ابریشم

پیام تسـلـیت
با تاسف عمیق آگاهی یافتیم که محترم قلعه دار پامیرزاد فرزند شاه عصمت از قریه سر چشمه شغنان ولایت بدخشان ، برادر محترم شاه سامی و پدر بزرگوار داکتر سیده پامیرزاد هژیر به تاریخ ۱۸ قوس ۱۳۹۱ در اثر مریضی ایکه عاید حالش گردیده بود دار فانی را ترک گفته و به رضای حق پیوسته است.                         انا لله و انا الیه راجعون
مدیریت و دست اندرکاران سیمای شغنان درگذشت مرحوم قلعه دار را به خانم محترمه شان محبوبه پامیر زاد، محترم شاه سامی ، داکتر سیده پامیرزاد هژیر، اعضای خانواده، بستگان و دوستان شان عرض تسلیت نموده به ایشان صبر جمیل و برای متوفی از پروردگار عالم طلب آمرزش مینماید. روح شان شاد و فردوس برین مقام شان باد. مرحوم قلعه دار که دریکی از زمستان های اوایل دهه بیست میلادی در شغنان دیده به جهان گشوده بود از صنف ششم  مکتب  جهت تحصیل به کابل فرستاده شده  و بعد ها دارالمعلمین عالی  وقت  را به پایان رساند .  وی سالهای  پربار عمرش را به صفت معلم  در تربیه فرزندان میهن سپری  و بعدا در پست های مختلف در وزارت داخله خدمت نمود و دست سرنوشت مانند هزاران هموطن ما با لاخره شهر هامبورگ جرمنی را خانه اجباری اش ساخت. از مرحومی پنج دختر داکترطب، یک دختر تحصیل یافته دررشته اقتصاد و پسرش که تحصیل یافته حقوق است باقی مانده اند. اعلان فاتحه

 پــــیــام تسـلـیت
   با تأسف عمیق اطلاع یافتیم که یکی از روشندلان جامعه ما محترم ملا ایلبان فرزند ملاقباد پدر بزرگوار جناب محترم نوروزعلی ثابتی جوان توانا و شخصیت برازنده فرهنگی به عمر هشتاد و یک سالگی بتأریخ ۱۴ قوس ۱۳۹۱ دارفانی را لبیک گفته وبه رضای حق پیوسطه است. انا لالله و انا الیه راجعون.
مدیریت و دست اندر کاران سیمای شغنان این واقعه المناک را به شخص محترم نوروز علی ثابتی ، اعضای خانواده نجیب شان و تمام اقارب ودوستان صمیمانه عرض تسلیت نموده به ایشان صبر جمیل و برای متوفی از پروردگار عالم طلب آمرزش مینمایند. روح شان شاد و فردوس برین مقام شان باد. ملا ایلبان در سرطان ۱۳۱۰ بدنیا آمد.
مراسم مذهبی” خیرات” روز جمعه تاریخ ۱۷ قوس ۱۳۹۱ و شب بعدی “دعوت چراغ روشن” برگزار میگردد.
اداره نشرات سیمای شغنان
 ۱۷ قوس ۱۳۹۱

پیام تسلیت
۰۷ / ۱۲ /۲۰۱۲
 خبرغم انگیز در گذشت ملا ایلبان فرزند ملا قباد شخصیت روشن ضمیر، پدرونخستین مربی جلیل القدر محترم نوروز علی ثابتی جوان روشنفکر توانا و مایه افتخار، سبب تأثرعمیق جامعه ما گردید . ضمن اظهار همدری عمیق به جناب محترم نوروز علی ثابتی ، خانواده محترم شان و همه اقارب و دوستان عرض تسلیت بجا آورده از حضور پروردگار برای عموم شان صبر جمیل و برای متوفی طلب آمرزش مینمایم .
نورعلی دوست  مونتریال کانادا 

پیام تسلیت
۱۷ قوس ۱۳۹۱
با تاسف اطلاع حاصل شد که محترم سیدشریف خان، برادر محترم استاد کرم علیشاه خان و قبله گاه محترم انجنیرصاحب نورعلی، سید مجنون و مهربان شاه نسبت مریضی که عاید حالش گردیده بود، اخیرن دنیای فانی را وداع و به جاودانگان پیوست.
هیأت رهبری سیمای شغنان، درگذشت مرحوم سیدشریف را به فامیل محترم شان یک ضایع بزرگ دانسته و از پروردگار عالم روحش را شاد، جایش را جنت فردوس و به باز ماندگان آن مرحومی صبر جمیل استدعا می نماید.              انا لله وانا الیه راجعون

 

انا لاالله و انا الیه راجعون
پـیــــام تسلیت وهـمـدردی
۲۹ اسد ۱۳۹۱
خبر تکاندهنده و جنایت آمیز ترور سیف الله صادقی ولسوال شغنان، محمد کاظم قوماندان تولی پولیس سرحدی شغنان و دو سرباز با یک تن زخمی در ختم ماه مبارک رمضان به  پیشواز عید فطر که در کمین بزدلانه دشمنان مردم مسلمان افغانستان، مردم و خانواده های این عزیزان کمر بسته در راه خدمت بوطن را به ماتم نشانیده عید شان را به ماتم سرا مبدل و یکبار دیگر به تکرار های گذشته چهره خائنانه و ناجوانمردانه خود را برای مردم این سرزمین نشان دادند .ضمن محکوم نمودن این جنایت نابخشودنی به خانواده های این خدمت گذاران صادق وطن  عرض تسلیت نموده برای این شهیدان از پرودگار عالم فردوس برین و به بازمانده گان شان صبر جمیل و به مجروحین این واقعه المناک سلامتی عاجل تمنا مینمائیم
                      منسوبین اداره نشرات انترنیتی سیمای شغنان

 

پیام تسلیت اعضای کاروان راه ابریشم
 بازگشت همه بسوی اوست
ارسالی انجنیر سید احمد علی
جرمنی 20.07.2012 ، اول اسد ۱۳۹۱ 

با تاسف و تاثر زیاد  اطلاع یافتیم که استاد محمد رحیم یکی از استادان سابقه دار ولسوالی شغنان به اثر حمله مریضی به طور ناگهانی به تاریخ ۲۳ سرطان ۱۳۹۱ هجری خورشیدی داعیه اجل را لبیک گفته است.   انا لله و انا الیه راجعون 
اعضای «کاروان راه ابریشم  « درگذشت استاد را یک ضایعه بزرگ دانسته و از خداوند متعال برای ایشان فردوس برین و به بازماندگان، اعضای خانواده محترم و به نمایندگی ازآنها به محترم خان آقا مقیم کانادا عرض تسلیت و همدردی میکند.مرحوم استاد محمدرحیم در سال ۱۳۲۶ هجری خورشیدی در ناحیه نیمده ولسوالی شغنان افغانستان به دنیا آمده و شامل مکتب ابتدائیه رحمت شغنان( لیسه رحمت کنونی) گردید، بعد از ختم دوره ابتدایی غرض ادامه تحصیلات خود عازم کابل شد و بعد از تحصیلات یک دوره معین آن زمان در سال ۱۳۴۲ هجری خورشیدی به حیث آموزگار در مکتب ابتدایی رحمت شغنان تقرر یافت، با آنکه موصوف بنا به شرایط و ذهنیت عامه ای آن وقت به تحصیلات عالی خویش ادامه نداد ولی یکی از مشوقین نسل جوان برای ادامه تحصیلات عالی بود و به افراد تحصیل کرده ارج و احترام میگذاشت. مرحوم استاد محمد رحیم در مکاتب مختلف شغنان، ولایت بدخشان و دیگر ولایات افغانستان برای تربیه ای اولاد وطن در حد توان و امکاناتش دریغ نمیکرد. او شخص سخت کوش، با استقرارو اندیشه وطن خواهانه داشت و در برابر نا ملایمت های روزگار با سختی و بی باکانه دست و پنجه نرم میکرد. روحش شاد باد

آواز بلبل خوش الحان ( دریف- شغنان) برای ابد به خاموشی گرائید !
نوشته نازنین جاهد
 با  این دل  ماتم زده ،  آواز  چه  سازم         بشکسته نی ام بی لب دمساز چه  سازم
در کنج قفس می کشدم حســــرت پرواز        با بال و پر سوختــــــه پرواز چه سازم
استادعلی داد (مایل ) آواز خوان معروف  و زینت افزا محافل شغنانی ها بود که چندی قبل نسبت مریضی ایکه داشت دار فانی را وداع و به ابدیت پیوست. مایل تمام اعضای  فامیل، اقربا و علاقمندان خود را در سوگ و ماتم بنشاند. مردم فرهنگ دوست ولسوالی شغنان  از دست دادن مایل را یک ضایع برزگ و جبران نا پذیر در عرصه مو سیقی دانسته و تا کنون زخم در قلب هر یکی از فرهنگ دوستان  وعلاقمندان استادعلی داد (مایل) کهنه نشده  بود که بار دیگر با سوگ فروان و تأسف اطلاع یافتم که  آواز خوان محلی جوان شغنان زمین نورمحمد ” نیازی” باشندۀ ناحیه دریف قریه  سرچشمه در اثر برخورد با سیم برق جان شرین خود را از دست داد و به یکبارگی آواز دل نشینش خاموش گردید .  قالوانالله و انا الیه راجعون             ادامه

انا لله و انا الیه راجعون 
ازخبر درگذشت علی داد مایل فرزند علی قل هنرمند جوان و خوش آواز شغنان بسیار متاثر شدم. من به نما یندگی از دست اندر کاران سایت سیمای شغنان به بازماندگان، علاقمندان هنر و موسیقی مرحوم علی داد تسلیت میگویم و از خداوند متعال  برای متوفی دعا میکنم که روح شان آسوده و جنت برین برایشان اعطا فرمایند. علیداد از مکتب متوسطه ویر(درآنزمان) تا لیسه رحمت در یک صنف با هم درس میخواندیم. او برعلاوه دروس مکتب و کار های خانه، ایام فراغت را به آوازخوانی سپری میکرد و به یک هنر مند مشهور پامیر شهرت یافت. وقتیکه درسال ۲۰۰۳ به شغنان رفتم، موفق به ملاقات او وثبت چند خواندن زیبایش درروز تخت نشینی مولانا حاضر امام شدم. به پاس احترام و یاد بود از هنرمند با استعداد و خوش آوازشغنان مرحوم علی داد مایل چند خواندن آنرا به خدمت خوانندگان سیمای شغنان تقدیم مینمایم.
سرور ارکان
کلگری- کانادا، ۱۹ حمل ۱۳۹۱   کلیپ های ویدیویی مرحوم علی داد مایل 

پروردگارا بازگشت همه ما بسوی تو است
با اندوه و تاسف برون از وهم و قیاس اطلاع یافتم که پسر مامایم علیداد مایل دارفانی را وداع گفته به ابدیت پیوسته است.
درگذشت علیداد  چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست.این ماتم جانگداز را به،خانواده مرحوم  صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می‌کنم.
زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید       ورنه   بر  سنگ  مزارش  آب   پاشیدن   چه سود
زنده    را  تا     زنده      است     قدرش       بدان ورنه برروی مزارش کوزه گل چیدن چه  سود
حسینی حسنیار شغنانی
باز خزان بر شاخه گلهاوزید       باز مرگ کینه  توز دلهادرید
باز این دنیای فانی حیله کرد       یک گل امید راازشاخه چید
انا لله و انا الیه راجعون
راه همه بسوی اوست

 تسلیت
فتح علیشاه  هاد
1/18/1391
باانده فروان وتالم خبرازدرگذشت ستاره بی نظیر موسیقی محلی استادعلی دادفرزند علی قل دریافت گردید.  این خبردوستان وطرفداران هنر آن مرحوم مغفوررادریاس وناامیدای قرارداد. برای خانواده محترم ودوستدارن استاداین ضایع بزرگ راتسلیت عرض نموده وخودرادرغم آنها شریک میدانم. استادعلی دادکه درسال 1343درناحیه شیوقریه ویر  دریک خانواده دهقان چشم بجهان گشود،ازاوان طفولیت علاقه مفرط به خواندن موسیقی داشت. وگاه گاهی درکناردریای پنج می نشست وخواندن های هنرمندان محلی وبخصوص مرحومان عزیزمحمدو فیض الله بیک  ویری رازمزمه میکرد. اوازدوران طفولیت استعداخارق العاده درهنرموسیقی داشت وباتلاش فروان توانست بیک دنبوره وعژک دسترسی پیداکند. ادامه

پیام تسلیت ضیا باری بهاری
۲۷ حوت ۱۳۹۰
با کمال تأسف خبر شدم که مادر دوست ارجمندم مهندس سید نور علی دار فانی را وداع گفتند، خداوند فردوس برین را نصیب آن مرحومه گرداند. ضمن عرض تسلیت به دوست عالیقدرم آقای سید علی و برادران محترم شان آقایان سید مجنون، سید مهربان شاه، سید زیارت شاه و همچنان استاد گران ارج کرم علی شاه، استاد خواجه الف و خانواده بزرگ شان از خداوند منان آرزوی  صبر و استقامت برای این عزیزانم مسئلت دارم.  
 با  محبت و درود فراوان ضیا باری بهاری

پیام تسلیت به جناب انجنیر سید احمد علی
 ۲۶ حوت ۱۳۹۰

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.
حسینی حسنیار شغنانی

پیام تسلیت کاروان راه ابریشم

 12/26/1390

با تاسف فراوان اطلاع گرفتیم که مادر دوست و برادر محترم ما انجنیر نورعلی یک تن از روشنفکران رسالتمند شغنان از اثر مریضی که عاید حالشان بود داعیه اجل را لبیک گفته است. کاروان راه ابریشم تسلیت خود را برای فرزندان مرحومه محترم انجنیرسید احمد علی، محترم انجنیر سید مجنون محترم مهربان شاه و هم چنان برای استاد بزرگوار محترم کرم علیشاه، محترم سید علیشاه و متباقی اعضای فامیل شان ابراز و خود را عمیقآ در این غم و اندوه با ایشان شریک دانسته برای مرحومه از خداوند بزرگ (ج) طلب مغفرت وجنت برین را استدعا میداریم. انا لله و انا الیه راجعون

از طرف تمام اعضای  کاروان در اروپا

تسلیت
پیکار-تورنتوی کانادا
سوگنامه ای  به یاد  یک مادر!!
تاج  از  فرق  فلک  بر داشتن،
جاودان  آن  تاج بر سرداشتن:
در   بهشت   آرزو   ره  یافتن،
هرنفس شهدی به ساغرداشتن،        ادامه

انـا لله و انا الیه راجعون.
پیــام  تسلیت و همدردی  !
۲۳ حوت ۱۳۹۰
با تأثر عمیق درگذشت مادر بزرگوار برادران عزیزم هر یك جناب محترم انجینر سید احمد علی مقیم آلمان و انجینر مجنون مقیم هنگری را به ایشان و خانواده محترم شان تسلیت گفته از بارگاه پروردگار جهان به روح متوفی طلب آمرزش و به بازمانده گان شان صبر جمیل تمنا دارم . جامعه ما از فداکاری و زحمات بی بدیل چنین مادر قهرمان در تربیه و به ثمر رسانی فرزندان سالم و قابل افتخار شان سپاسگذار و مشکور است . روحش شاد باد .
نورعلی دوست  کاناد

پیام تسلیت

11/13/1390

  با تأسف اطلاع گرفتیم که مرحومه مادر گرانقدر محترم نوروز علی ثابتی که  با یک عالم از محرومیت های  زندگی چنین شخصیت با افتخار فرهنگی و خردمند  را به جامعه ما تقدیم نمود؛ به ابدیت پیوسته است .  انا لالله و انا الیه راجعون

با ابراز تسلیت  و همدردی  بمناسبت  این ضایعه  بزرگ  به شما  برادر خردمند  و همه  بازماندگان مرحومه ،  صبر جمیل ،  صحت وسلامتی  و  پیروزی های مزید از پروردگار عالم تمنا داریم.

 دوستداران  تان  ازکـــــــــــــا نادا

 پیام تسلیت
حسینی حسنیار شغنانی
۴ دلو ۱۳۹۰
با کمال تأسف باخبر شدیم،  که در اثر برفکوچ یکی از جوانان رنج کشیده شیوه  برحمت خدا رفتند. در اینجا لازم است از طریق این پیام  این مصیبت دردناک را خدمت خانواده آن عزیز و دیگر بستگان تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحوم و صبر جمیل و اجرجزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم. آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده و سایر بستگانشان به اندازه ی دریای غمشان باشد.  روحش شاد و یادش گرامی باد

داکتر وحید عطا ، انجنیر اسرار  و استاد دلبرشاه سر چشمه
آلمان 

 22 جنوری2012          ۲ جدی ۱۳۹۰
پیام تسلیت کاروان راه ابریشم
با تاسف وهزاران هزار درد والم از خبر در گیر ماندن متعلمین فارغ صنف دوازدهم مردمان رنج وزحمت شیوه بدخشان در برف کوچ که منجربه هلاکت یک جوان وزخمی شدن عده ی دیگر گردید مطلع شدیم .ما در حالیکه برای مجروحین حادثه شفا عاجل را  آرزو می کنیم این حادثه غم انگیزرا یک ضایعه بزرگ وجبران نا پذیر میدانیم . اعضای کاروان راه ابریشم قلبآ خود را در این غم واندوه فامیل جوان متوفی شریک دانسته صبر جمیل را برایشان تمنا واز بارگاه خداوند(ج) جنت فردوس را برای این شهید راه علم ودانش خواهانیم.    انا لله وانا الیه راجعون

پیام تسلیت از طرف شغنانی های مقیم کابل
عبدالکریم نوجو
۳ دلو ۱۳۹۰
با تائسف اطلاع حاصل نمودیم که ۱۵ جوان از فارغان صنوف دوازدهم قراء شیوه پس از سپری نمودن امتحان کانکور حین باز گشت از شغنان دچار یک طوفان هلاکتبار برف وباد شده که منجر به مرگ یک جوان وجراحت همسفرانش شده است، ما درحالیکه عمیقن خودرا دراین اندوه المناک شریک میدانیم برای قربانی این فاجعه روح شاد وبهشت برین ، برای مجروحان شفای عاجل و بباز ماندگان وعزیزان متوفی صبر جمیل را از خداوند (ج) استدعا مینماییم. ما باور داریم که قربانی در راه کسب علم ودانش مقام شهادت را نزد پروردگار داشته واز اجر عظیم برخوردار خواهند شد. خداوند مدد گار همۀ ما باشد.

پیام تسلیت و همدردی
۲ دلو ۱۳۹۰
     خبر تأسفناک و تکاندهنده اخبار بدخشان در مورد به دام افتادن شاگردان داوطلب دانشگاهی مکاتب ولسوالی شیوه در کام برف کوچ که آفت به کمین نشسته همیشگی مردم ماست و درآن یک محصل جوان با هزاران آرزو را به کام مرگ و جوانان داو طلب تحصیلات عالی دیگر را معیوب ساخت ما همدیاران بدور ازدیار شانرا یکبار دیگر به ماتم نشاند .
با اظهار تسلیت و همدردی؛ تأثر و تألم عمیق مانرا به همه خانواده ها و دوستان این عزیزان بیان نموده به خانواده جوان در گذشته؛ این جانباز علم و دانش صبر جمیل و به همسفران او شفای عاجل و آرزوی مؤفقیت در آزمون انجام داده شان از بارگاه پروردگار عالم  تمنا مینمائیم.
نورعلی  دوست
شهر مونتریال کانادا

پیام تسلیت
۱۷میزان ۱۳۹۰ 
مرگ پایانی برای جسم فانی، آغازی برای روح باقی، و صبح ظفر زندگی است.
با کمال تاسف اطلاع یافتم که دایی ( ماما) من محمد نعیم داعی اجل را لبیک گفته و به ابدیت پیوسته اند. یزدان پاک جای مرحوم را بهشت برین نماید. مامایانم محمدقل شیوا و صفدرقل و برادرم میرزا پیمان، اندوه ما(من وهمسرم)  در غم از دست دادن مامای عزیزوبزرگوار در واژه ها نمیگنجد، تنها میتوانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم. إن الله مع الصابرين.
  حسینی حسنیار شغنانی و زیبا قربانعلی

 پیام تسلیت
 نوشته نورعلی دوست  کانادا
 ۱۵ میزان ۱۳۹۰
اینجانب با دوستان و اعضای خانواده های مان ابراز تسلیت و تأثرعمیق قلبی مانرا به مناسبت در گذشت برادر عزیز مرحوم محمد نعیم به محترم میرزا قل پیمان جوان آگاه توانمند و دلسوز به مردم، تقدیم داشته به جناب محترم و خانواده ی نجیب شان صبر جمیل و به روح مرحومی پدر بزرگوار شان از بارگاه پروردگار آمرزش میطلبیم.  

اعلان  فاتحه بمناسبت در گذشت شادروان عبدالمنصور سروری سابق ولسوال  شهرستان شغنان ولایت بدخشان

 پیام تسلیت و همدردی ریس جمهوری اسلامی افغانستان! 
۱۴ اسد ۱۳۹۰ 
با تاسف فراوان آگاهی یافتیم که پرپی شاه یکی از موسفیدان و ناموران شغنان بدخشان در اثر مریضی که عاید حالش بود داعی اجل را لبیک گفت.       انالله و انا الیه راجعون
روان شاد پرپی شاهبزرگ قومی، موسفید، مردنامور و مورد احترام مردم در منطقه خود بود. مرگ او ضایع بزرگ است. مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده و دوستان او و مردم بدخشان تقدیم داشته، از بارگاه پروردگار منان به متوفی طلب مغفرت و به باز مانده گانش صبر و جمیل استدعا میدارم.

Print Friendly, PDF & Email