نصرالدین شاه پیکار

Paikar

 داکتر نصرالدین شاه پیکار

یادواژه هایی از فراز و فرود یک زندگی محقر، ” از هر چمن سمنی”- داکتر نصرالدین شاه پیکار

  npaikar@live.com                      npaikar@akcfo.org

 

می زیبد ؟؟

 بلی،  شعار  و شعر و سرایش به عاقلان زیبد        ولی،  نوا  و  نعره     تکفیر”  به غافلان زیبد
به   ملک   خویش   چنان   کاهلی    و   بیکاره        ندای   رغم   عمل    چون   به    کاذبان   زیبد
امید  نیست  و  نبود   هرگزت  وطن   پرستی؟        شکایت   از   همگان   هم    به   فاسدان  زیبد
نبود   و  نیست  کسی   بی  سیاق    گوید   نظم        عروج  فهم   ز  تنظیم  نظم  به  عارفان  زیبد
چنان  تو  پند  و نصیحت  همی دهی ” شاعر”        چرا توفهم نداری که موعظه به واعظان زیبد
همای  سعی کهنه  پرستان  گهی نرسد به وفاق       شناخت  وصلت  تهذیب  به  هم   پرستان زیبد
   من  از  صمیم   دل  و  صدق   می  دهم  پندت       بدان   که  شعر   وقیحت    به   واقحان  زیبد
 ۱۰ سرطان ۱۳۹۱

 مقالات علمی و تحقیقاتی داکترپیکار

یادواژه هایی از فراز و فرود یک زندگی محقر، ” از هر چمن سمنی”- داکتر نصرالدین شاه پیکار

بدخشان با فرزند دیگر- سید نقیب جعفریان

چند و چونی پیرامون دیدانداز نظام های فدرال و   طرح فدرالیسم در افغانستان-پیکار

مروری گذرا بر تاریخ معاصر اسماعیلیان آسیای میانه-داکتر نصرالدین شاه پیکار

درتکاپوی خود شناسی وپویش مسرت معنوی- داکتر نصرالدین شاه پیکار

نقد علمی ، اکادمیک و تبار زبان شناسانه” اتنو لینگویستیک” بر اثرداکتر خوش نظر پامیرزاد-” خږنۈن در حافظه فراموش شده تاریخ”- داکتر پیکار

پژوهشی نقد گونه  پیرامون  تأئید و تکذیب حضور تاریخی قومی به نام ”  آریایی ها”- دکتور نصرالدین شاه پیکار

به یاد بهترین انسان، رفیق شفیق و فقید منور بیک- روشن- پیکار

 نگارش پژوهشی پیرامون دموکراتیزه سازی زبان ها-زبان های پامیری- داکترپیکار

درنگی  شتاب گونه بر محتوای اثر منظوم  صفر محمد فایض فقید : ” تک درخت انتظار”- داکتر پیکار

در  تکاپوی آفرینش مسرت معنوی و الهام آفرین-داکتر نصرالدین شاه پیکار

ویژگی های برازنده ، رهبر، رهنما و قائد ! !- داکتر پیکار

نگارش اختصار گونه ای پیرامون دیدانداز تاریخی و بینش اسماعیلیسم  فلسفی  در سوریه – داکتر  نصرالدین شاه  پیکار

هویت چیست؟- داکتر نصرالدین شاه پیکار

تصویری از شاعر، نویسنده، دانشمند، جهان گرد، فیلسوف، داعی و حجت خراسان ناصر خسرو !- پیکار

نگارش ویژه ای پیرامون سابقه تاریخی، کنش ها و منش های گروه ایلومیناتی ها،” نخبگان” ، روشن ضمیران”  یا  اربابان  جهان- دکتورپیکار

”  انسان بهترین آفرینش، یا آفریده نا شناخته ؟ ” – پیکار

اسماعیلیسم  :  دیدانداز ها، چالش ها، واقعیت های تاریخ عقلانی، گرایش فلسفی، سنت گرایی افراطی،  جهان وطنی و رسالت  روشنفکر اسماعیلی  مُدرن- داکتر نصرالدین شاه  ” پیکار”

در تکاپوی  بازیابی  هویت  نا هویدا  !  ” تاجیک” ؟ ” پامیری ” ؟  یا بینش  سوم ؟-نگارنده : داکتر نصرالدین شاه پیکار

نگارش مختصری پیرامون دیدانداز تاریخی زبان و ادبیات سغدی- داکتر نصرالدین شاه پیکار

نامه پیشنهادی خضوعانه داکتر نصرالدین شاه پیکار حضور پر بهای  روشنفکران، دانشمندان، فعالین جامعه مدنی انجمن اجتماعی جوانان پامیر” ، و سایر  شخصیت های  قابل قدر و واجب الاحترام  محیط و محوای درون مرزی و برون مرزی شغنان و مرز و بوم پامیر

تصویر  واژگانی عینی آینده جامعه بشری -داکتر نصرالدین شاه پیکار

مروری گذرا بر تاریخ پر فراز و فرود  معاصر اسماعیلیان آسیای میانه- قسمت دوم- داکتر پیکار

قتل بیر حمانه و، و حشیانه ” فرخنده”- پیکار

چگونه میتوان آموزنده شایسته بود؟- داکتر پیکار

مروری گذرا بر تاریخ پر فراز و فرود  معاصر اسماعیلیان آسیای میانه- قسمت اول- داکتر پیکار

مرور گذرا بر تاریخ معاصر اسماعیلیان آسیای میانه

تاریخ معاصر اسماعیلیان افغانستان( پیر سید یوسف علی شاه )- مَترجم: داکتر نصرالدین شاه  پیکار

ویژگی های یک آموزگار شایسته وکامگار-داکتر نصرالدین شاه پیکار

سی و پنجمین سالروز شهادت محمد طاهر بدخشی- داکتر پیکار

ادواردسعید، نظریه پردازصحنه  ادبیات، روشنفکر و منتقد فرهنگی و فعال سیاسی!!
پیرامون برخی از تشابهات عقیدتی   پیر روشان  با بینش اسماعیلیسم !!
هستی شناسی فلسفه عقیدتی شمس تبریز!
نگرشی فشرده پیرامون بینش عقلانی در دین،دین ورزی مدرنیته، اصول و فروع دین!!- پیکار
Nasir Khusraw’s Philosophical And intellectual tradition
پیـــــــــــــــــــام جماعت ناحیــــــــــــــــه “فید” قریه پستیو ولسوالی شغنان عنوانی جناب عالیقدرمحترم استاد نصرالدین شاه “پیکار” مقیم  کشورکانادا!
پیام تهنیت بمناسبت سمینار انکشاف زبان و ادبیات شغنانی- پوهندوی پیکار
Mistakes are painful – اشتباهات درد آور هستند
اهمیت تاریخی زبان و نقش آن در معرفی انسان به مثابه بهترین آفرینش-پوهندوی پیکار
نامه سپاس  و تقدیر خدمت جوان رشید و پر کار وحیدالله ” غالب”
بی وطن نیست غریبی که کند یاد وطن        در وطن بوده بی یاد وطن بی وطن است
گزارش چهل وپنجمین برنامه ی کاروان شعر
گارشی پیرامون شعر، ادبیات، سیاست و نقش تاریخی شاعر و ادیب در   بیداری شعور اجتماعی انسان ها  و هویت شناسی  ملت ها ! !
به منظور تقدیر ، تمجبدو توضیحبیشتر  نگارش محترم” جنبش” !!
دوست عزیز و همشهری ولاگهر نور علی ” دوست” ! ! برگشت کامگارانه هوشنگ
تصور و بینش تاریخی پیرامون “جبرواختیار”، صلاحیت ازلی، عقلی وعملی انسان!!
پژوهشی پیرامون بینش و سنت ” چراغ روشن” تهذیب ماندگار  و معنوی ناصر خسرو، در میان اسماعیلیان آسیای مرکزی!

سخنی چند و پیشنهاد گونه با هم نظران و هم سفران !
به بهانه ” اشک حسرت”، ” سرشک ندامت”،  یا بازتابی از گنجور معرفت، تقوا، پایداری و عصیان خردگرایانه فرزانه فرزند پامیر زمین، سید زمان الدین ” عدیم” !!

تصور پلوراليزم دینی، ” کثرت گرایی “،  تمایز دیدگاه ها، نسبیت  ها و، واقعیت ها:
مرور گذرا بر تاریخ معاصر اسماعیلیان نزاری آسیای مرکزی!!
ناله وزاری !!!!- شعر از شاعره جوان و مبارز ایرانی : هیلا صدیقی  
فشرده پژوهشی پیرامون دیداندازو بینش تاریخی حجاب و فهم ناهمگون از  آن  !!
پژوهشی پیرامون جستجوی هویت و هویت شناسی

مقام شامخ و ارزشمند زن در تاریخ و باور های دینی جوامع و ملل  ناهمگون

دید انداز تاریخی دعوت اسماعیلی در علاقه جات شمالی پاکستان  ! بررسی اختصار گونه  تاریخی

چند و چونی پیرامون سیاست پاکستان و خانواده بوتو، در افغانستان !!

مقام والدین و سالمندان از دیدگاه اسلام

رویداد غدیر خُم  مقام عاشقان دلیر، فردوس حضور و پیام صدور باورمندان  عقیده و ایمان در دنیای تشیع و اسماعیلیسم  است ! !

دید انداز اختصار گونه تاریخی، پیرامون کارکرد های ماندگار عقیدتی مشنری ( داعی)، سید منیر بدخشانی – شغنانی، فرزند سید سهراب ولی  ! !

نگاه مختصری پیرامون نقش تاریخی، عقیدتی وفرهنگی سلمان فارسی!!

بر تاریخ و فرهنگ دیانت یکتا پرستی چه نازل شد ؟؟؟

به یاد سخنان زرین آموزگار ماندگار عقیده و ایمان راسخ و عقلانی دکتر علی شریعتی ! !

افکار، اندیشه ها، تصورات و بینش دانشمندان باور های نا همگون پیرامون شخصیت ماندگار سرور کائنات، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم !

پرده برداری  از راز های مکتوم استخبارات جهنمی پاکستان  در ارتباط با  مسایل  دوران ( جهاد)، در افغانستان !

نقش نو اندیشان و جوانان دیگر اندیش شغنان درامر آفرینش فضای جدید محسوس و ملموس اجتماعی، سیاسی وعقیدتی

سخنرانی والاحضرت آقاخان در مراسم افتتاح سرینای کابل

کانادا من حیث  قائد جهانی – کنفرانس هیاَت رهبری گورنر جنرال کانادا

ناصر خسرو مبارزنستوه، شخصیت فرزانه و خرد گرا

بازتاب اندیشه ها…………..

متن سخرانی والا حضرت آقا خان در کنفرانس سیرت، کراچی- پاکستان

اسلام دین عقل است- مصاحبه اشپیگل با پیشوای مسلمانان اسماعیلی

آیا جامعۀ مدنی قابل تحفظ است؟
   
نگاه مختصری به بحث روشنفکری

ناصر خسرو، وخرد گرایی( راشنالیسم)

” مظهر و ریشه یابی امید “

دموکراسی، پلورالیسم و جامعه مدنی انستیتو ت نوبل

پس منظر تاریخی و فرهنگی فلات پامیر، تعدد زبان ها و گویش ها

پرورش بینش اخلاقیات انکشافی هدفمند، در راستای ساختار جامعه کثیر الاهداف، کثرت گرا، تعدد پسند، انسان سالار و تهذیب مدار !
 مختصری در مورد شیخ نصیرالدین طوسی و اسماعیلیان
شعرا، نویسندگان، پژوهش گران و زبان شناسان شغنان بدخشان افغانستان

جایگاه علم وحکمت در زبان شعر، و شیرازه فکری سید زمان الدین ” عدیم” به منظور بازتاب تقدیر و تحسین از  سروده ” سخنور دوساحل اکسوس”

سید زمان الدین ” عدیم ” شغنانی
با زندگی مشقتبار ولی پر بار”عدیم” آشنا شوید
مذهب شاه ” ظهوری

منور بیک ” روشن
نقش میرهای روشنفکر شغنان ، و ( غلام بچگان دربار)،  در فرآیند جنبش های آزادی خواهی و مشروطه طلبی در افغانستان !
گونه پذیری ادارت جماعتی و امامت در افغانستان، و نقش تاریخی و  عقیدتی  روشنفکران، سیاسیون روحانیون و منورین شغنان، در  راستای دگرگونی زندگی اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی مردم آن دیار!

” از گپ گپ می خیزد !! “”چرا ما درزمان حیات به این انسانها ارزش قایل نمیشویم؟”

ازگپ گپ می خیزد !! دوست نهایت عزیز و قابل قدر عبد الکریم” نوجو” !

مراسم تشریفات جشنواره عروسی درشغنان بدخشان افغانستان
برگزاری جشن نوروز سال ۱۳۹۰ خورشیدی پامیری های بدخشان افغانستان و تاجیکستان، مقیم شهر تورنتوی کانادا

خیر محمد  حیدری
علی شاه “صبّار”
برگه ای از زندگی تابناک و ماندگار مبارز نستوه، شخصیت فرزانه ومیهن  دوست محیط  شغنان، امیر بیک ” جوان”!
وضاحت فشرده ای در مورد فرارود ( ماورا النهر)
توضییح فشرده ای به پاسخ دوست عزیز ” سید”
نتیجه گیری جرو بحث ها روی الفبای زبان شغنانی در ظرف پنج ماه
پیشنهاد نهایی دوستانه خدمت دوستان عزیز

جواب پوهندوی پیکار به مقاله نوروز علی ثابتی

باز هم  آخرین چند و چونی با دوستان  و صاحب نظران در مورد نظام نگارشی( الفبای)  زبان شغنانی ! !
زبان ها ولهجه های شرقی ایرانی قلمرو افغانستان
اندک نویسه های بازتاب گونه ای در مورد نوشته های دوستان  فرهیخته و صاحب نظر، درامر تدوین نظام نگارشی زبان و ادبیات شغنی !

تقدیم و تکریم سلام به دوستان معظم و مکرم محترم ” صّبار” و” حسنیار”

سپیده دم ؟ یا افول؟   طلوع؟  یا غروب ؟

ویژگی های نگارش خوب و شیوا نویسی ! تتبع و نگارش : نصرالدین شاه پیکار
دروصف مفت خوار و سرود  کامگاری- سروده ها  از :  نادر شنبه زادهر وصف مفت خوار و سرود  کامگاری- سروده ها  از :  نادر شنبه زاده
خطاب دوستی !

شعر از شاعر نامور، نادر جمشید شنبه زاده

افیونیین سازک اته زمستون  ( گمنام)

پیام تبریکیه

Print Friendly, PDF & Email