رستم لشکری

 rostam_lashkari@yahoo.com

افتتاح شفاخانه ولایتی بامیان توسط  جناب محمد سرور دانش  و شاهدخت زهرا

مو جان تو جهت څِرَفسد

تُت لَپڎ خوشروی یا تو نهن خوشروی تو ڤو ږج     نفهم  وُز خوڎمند  یا  مو ووښ  از  مو تیر  تویج

تر تو څه چسُم موند مو جانڤا تهم  لپ  څِرَفسد      دهڎ تو څیمین لپ تیر یا هر دیڤت  نژار  ربوږج

تو پیڅ لپ سفید  یا مِست صورت  ڎاڎج   تو  تیر      وُز تو خوشروِی وینُم یا خڎای  مقبول تو چوږج

ید تو عشق ڎاد هر مو دِلت تو چهره یاڎج موڅیم      وُز نفهمُم  خڎای هر سرهنگ  قالب  تو  ربوږج

تُوند  تو  شندین  لپ   تنُکت  راشت   مثل  ښیځ      وُز توغمند بیمارت څرفست  مو جگهرت ووږج

ید توغونج  لپ کشتیرت تار تار کږک هرتو لُنج     بس دی شیچ ڎه هرزبا تورد مردم آزاری نپسوږج

تُت  گل اما  بس  کن خو  گنهکار  ات  شرمسار     چون تو خوشرویی هر چهی سه ونچ یوڤا موږج

تُت خوبڎ  بوم  تو پانتید ات  نازچید   لو   زریڅ     خو عشقند ات  مو  مهغز ات  ستخوان  تو یوږج

لپ تو مهڤِ  مغرور ات   ظالم  ات  مردم  آزار     وُز کنم  تورد بی زیبی یا یگهت  خورد   ڤروږج

خوشروی  تو قهد  ات  خوشروی  گه  تو غونج     تورد  همیښه  زیب  نڎید  ڤا  یینک  ات  وښوږج

لشکری بس  کن  خو خسته  ات  قین  زار

چون تو عشق ات محبت هر تو دل پِرموږج

تاریخ نشر در سیمای شغنان: ۲۸ حمل ۱۳۹۲

شغنان من
من  زادۀ    دیار   شغنانم       آمیخته زسنگ کوهسار شغنانم
وز  اهل   خرد  و  دانش       پروردۀ   کف   دستیار شغنانم
گر بپرسی  حال و احوالم       چون   عندلیب   فخار  شغنانم
دورم  ز  یاس  نا  امیدی       آغوشتۀ  نسیم تازه بهار شغنانم
بنگر  به  روشان  نازنین        مملو از علم  شاخسار  شغنانم
بشنو  راز و نیاز  نوادک        جایست  پُر ز سیمسار  شغنانم
غافل مشو از شدوج  مهر        آن مخزن  دل  و دلدار شغنانم
آن ڤریزن  بلند و خوشنما        دارد  همتِ والا  نگار  شغنانم
این است فضای  شادمانی        شور و شوق   دهشار  شغنانم
از یاد مبر سرچشمه  زیبا        آن شاه کاشان عَلم دار  شغنانم
من نگویم زحریم دلنوازان       چون سر بزنی ز بهشارشغنانم
تو ندانی زده مرغان گلزار      آنجا گزیده سخی کردگارشغنانم
آن  ویر عارفان و عاقلان       آن  شاه صفدر بزرگوارشغنانم
صدای  بلبلان و آبشاران        زغارجوین پستیو بردبارشغنانم
برسفرۀ خوبان نشسته ای        به  درمارخت خوشگوارشغنانم
بنگر بدرالجمال زیبا را       زیباست آن شیوۀ  گلعذار شغنانم
(لشکری)شغنان ترا مقام مادراست
سجده کنم این مقام  سزاوار شغنانم
تاریخ نشر در سیمای شغنان: ۲۴ حمل ۱۳۹۲

۲۸ حوت ۱۳۹۱

 در وصف بهار
در  مشامم  بوی  بهار  و عطر  گلستان مجسم است        در  ذهنم هواس  و  فکر تازه  و  تابان  مجسم است
فصل  بهار  آمد  و خسته  دلان  محو  جمالش شدند        در کوه   و  دشت   دمن   نالۀ   بلبلان   مجسم  است
دوری  ز عزیزان  خویش  گریان  و نالان  تا بکی        اینک   راز   و  نیاز  ز هر پیر و جوان مجسم است
نسیم  صبحگاهان   به  سوی   هر  مونس غمگسار        پرداخته  و  شتافته    در  دل  مستمندان  مجسم است
دایم   منال  ز  دهر   روزگار   دلفریب   و دلشکن        امروز   برای  همه   شادی  و  خرامان  مجسم است
درد  زمستان  از  هر   رگ  رگ ما   گسیخته  شد        بهار  رسید   و  گل   و لاله   و   ریحان مجسم است
امید  و آرزوی  تازه  و تابان  در انتظار هر دلبری        حالا  همه جا  دف و  ساز و غزلخوان  مجسم است
نوروز  رسید  و همه  جهان  از آن تازه و خرم شد        شور   و شوق  آزاده گی  بر نسل جوان مجسم است
ساقی  بده جام  باده  ز سلامتی بهار حسن نوش کنم        امروز  صدای جام  می  و نالۀ مطربان مجسم است
دارم  آرزوی   بوسه   ز  لعل   لبِ   یار   نازینینم         آمد  فضای عاشقی   و مرهم   عاشقان مجسم  است
اینک   گذشت  فضای   سرد  و  تاریک  و غم آلود        آمد  صدای  خوشبختی   تخت  شاهان  مجسم  است
(لشکری ) منال دیگر  ز یاس  و نا امیدی روزه گار
عالم خوش است وخوشبختی هرمسلمان مجسم است 

سال نو و بهار نو را برای همه شایقین سیمای شغنان  تبریک و تهنیت عرض نموده واز خداوند (ج) برای هر یک شما سال خوش و پر برکت آرزو دارم .

Print Friendly, PDF & Email